1. ZHURVALERA ZHURVALERA Активные
  +10
  11
  6
 2. Ас Ас Активные+
  +22
  43
  60
 3. Ас Ас Активные+
  +22
  35
  40
 4. Ас Ас Активные+
  +22
  33
  35
 5. Ас Ас Активные+
  +21
  26
  29
 6. Ас Ас Активные+
  +21
  26
  27
 7. Ас Ас Активные+
  +21
  28
  30
 8. Ас Ас Активные+
  +22
  25
  29
 9. Ас Ас Активные+
  +21
  54
  29
 10. Ас Ас Активные+
  +22
  42
  30
 11. Ас Ас Активные+
  +21
  35
  36
 12. Ас Ас Активные+
  +22
  19
  24
 13. Ас Ас Активные+
  +22
  28
  29
 14. Ас Ас Активные+
  +22
  23
  41
 15. Ас Ас Активные+
  +21
  20
  29
 16. Ас Ас Активные+
  +21
  34
  34
 17. Ас Ас Активные+
  +22
  15
  32
 18. Ас Ас Активные+
  +22
  38
  36
 19. Ас Ас Активные+
  +22
  28
  26
 20. Ас Ас Активные+
  +22
  6
  28
 21. Ас Ас Активные+
  +21
  7
  31
 22. Ас Ас Активные+
  +21
  9
  27
 23. Ас Ас Активные+
  +21
  5
  39
 24. Ас Ас Активные+
  +22
  30
  32